Att bli spermiedonator

- så här går det till

[rank_math_breadcrumb]
Efter att en första intresseanmälan om att få donera spermier inkommit till oss kontaktas du för inbokande av ett besök. Alla besök och utredningar är kostnadsfria, läkemedel likaså. Efter genomförd donation betalas en ekonomisk ersättning ut.
Vid donation ska du:

Spermiedonation - steg för steg

1: Ett spermieprov lämnas på mottagningen.
Personalen kommer i samband med det att ställa en del bakgrundsfrågor samt att en ID-kontroll görs. En hälsodeklaration fylls i samt att fördjupad information gällande spermiedonation ges. Laboratoriet analyserar spermieprovet och när svaret finns kontaktar personalen dig för en genomgång av analyssvaret.
2: Fördjupad intervju rörande den allmänna hälsan görs. Ett blod- och urinprov lämnas.
För att bli donator ska individen vara psykiskt och fysiskt frisk. En genomgång av ifylld hälsodeklaration görs. Samtal runt möjliga ärftliga genetiska sjukdomar förs samt att detaljerad information om vad det innebär att bli donator ges. Ett blod-och urinprov analyseras för sexuellt överförbara sjukdomar, blodsjukdomar samt att vissa genetiska analyser utförs. En psykosocial bedömning av psykolog/beteendevetare görs också.
3: Slutlig läkarbedömning.
Om inget avvikande hittats kan donation av spermier påbörjas. Innan detta görs är det även önskvärt att ett dokument i form av ett ”personligt brev” skrivs av donatorn. Denna handling arkiveras med övriga journalhandlingar i 70 år, detta för att möjliggöra för det framtida barnet att få veta lite mer om sitt genetiska ursprung.
4: Ekonomisk ersättning.
En ersättning motsvarande 700 kr per donationstillfälle betalas ut. Utbetalningen sker efter avslutad donation vilket helst bör motsvara minst tio donationstillfällen. Donatorn kan bestämma själv hur ofta spermier lämnas, dock ska det ha gått minst 48 timmar mellan varje provlämningstillfälle.

Följande analyser utförs på blod- eller urinprovet:

 • HIV I/II
 • HTLV I/II
 • Hepatit B
 • Hepatit C
 • Syphilis
 • Klamydia
 • Gonorre
 • Blodgruppering
 • Kromosomanalys
 • Spinal Muskelatrofi
 • Cystisk Fibros
 • Thalassemi
 • Sickle Cell Anemi
 • Ärftlig dövhet
Sex månader efter den första spermie- eller äggdonationen tas ett nytt blodprov för att utesluta HIV I/II, HTLV I/II, Hepatit B, Hepatit C och Syphilis. Under tiden fram till dess förvaras spermierna/äggen i karantän för att säkerställa att inte eventuellt smittade spermier/ägg används. När de sista provsvaren kommit som visar att inte någon form av smitta föreligger görs spermierna/äggen tillgängliga för donation.
All donationsverksamhet lyder under sekretesslagen, det betyder att inga uppgifter om kontakt med oss eller uppgifter rörande donatorn lämnas ut till utomstående.